1. Üldsätted
  1. Mittetulundusühingu nimi on MITTETULUNDUSÜHING KOERTEKLUBI SÄDE
  2. MITTETULUNDUSÜHINGU KOERTEKLUBI SÄDE (edaspidi klubi) asukoht on Tartumaa ja tegevuspiirkond Eesti Vabariik
  3. Klubi on vaba algatuse korras moodustatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks ja põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
  4. Klubi on asutatud tähtajatult
  5. Oma tegevuses juhindub klubi Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest, FCI (Rahvusvaheline Künoloogiline Föderatsioon) ja EKL (Eesti Kennelliit) normatiivdokumentidest, käesolevast põhikirjast.
  6. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, oma pangakonto, pitsati ja sümboolikaga.
  7. Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
 2. Klubi eesmärgid ja ülesanded
  1. Ühendada füüsilisi isikuid, kelle tegevus või harrastus on seotud koertega ja kes tahavad kaasa aidata koerte harrastuse populariseerimisele.
  2. Korraldada koertega seotud harrastustegevust, teadvustada ja süvendada sellekohaseid teadmisi.
  3. Organiseerida ja läbi viia koolitusi koeraomanikele ning sellest huvitatuile.
  4. Korraldada koerte näitusi, vajalikke õppusi koertele, võistlusi, eksameid ja muid koerandusega seotud üritusi.
  5. Parandada inimeste suhtumist koertesse ja nende koolitamisesse.
  6. Koertega seotud kirjanduse, õppematerjali ja trükiste levitamine ja kirjastamine.
  7. Arendada koostööd (ka lepingulistel alustel) teiste ühingute, riiklike struktuuride, firmade ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal.
  8. Võtta vastu varalisi ja rahalisi annetusi ning teostada tehinguid nendega klubi eesmärkide saavutamiseks.
  9. Kaitsta ja edendada oma liikmete huve.
  10. Täidab muid ülesandeid, millised tulenevad käesoleva põhikirja eesmärkidest.
 3. Liikmelisus
  1. Klubi liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes soovivad arendada klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
  2. Liikmeteks võetakse vastu klubi juhatuse otsusega kirjaliku avalduse alusel, milles liige kohustub täitma ühingu põhikirja ja maksma õigeaegselt klubi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumis-ja liikmemaksu.
  3. Alaealise klubiliikme vastuvõtmise puhul lisada liikmeks astumise avaldusele alaealise isiku eestkostja allkiri.
  4. Sisseastumis- ja liike maksu korra otsustab üldkoosolek.
  5. Klubi liikmest võidakse välja arvata klubi juhatuse otsusega, kui liige on tekitanud kas varalist või materiaalset kahju ühingule, samuti liige organiseerib ürituse või trükise ilmumise klubi nimel ilma juhatuse nõusolekuta, liige jätab tasumata liikmemaksu ettenähtud tähtaja möödumisel või kui liige jätab täitamata klubi põhikirjasätted. Peale liikmemaksu tähtajaks mittetasumist saadetakse 1 kuu möödudes meeldetuletus, peale seda liikmemaksu mittelaekumisel 1 kuu möödudes liikmestaatus automaatselt lõpeb.
  6. Juhatus teatab koosoleku toimumisest, millisel arutatakse ühenduse liikme väljaarvamist, viimasele elektrooniliselt ette vähemalt kahe nädala jooksul. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses.
  7. Liikmel on õigus vaidlustada juhatuse otsust tema väljaarvamise osas järgmisel ühenduse juhatuse koosolekul.
  8. Liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda.
  9. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata. Isikul ei ole liikmelisuse lõppedes õigusi ühingu varale.
 4. Klubi liikmete õigused ja kohustused
  1. Klubi liikmetel on õigus osaleda hääleõigusega klubi üldkoosolekul või delegeerida oma hääl teisele antud klubi liikmele.
  2. Klubi igal füüsilisest isikust liikmel on õigus valida ja olla valitud klubi juhtorganitesse ning esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel.
  3. Klubi igal liikmel on õigus osa võtta kõigist klubi üritustest.
  4. Klubi igal liikmel on õigus saada informatsiooni juhatuse liikmetelt ühingu tegevuse kohta ja esitada ettepanekuid.
  5. Klubi liikmeks saamisel on iga liige kohustatud tasuma õigeaegselt sisseastumise- ja liikmemaksu.
  6. Klubi liige peab teatama oma elukoha, posti- ja mailiaadressi hiljemalt 1 kuu jooksul peale nende muutumist, et pidada liikmete arvestust ning võimaldada saada liikmel klubi puudutavat informatsiooni.
  7. Klubi iga liige on kohustatud järgima klubi põhikirja ja täitma klubi üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
  8. Klubi iga liige on kohustatud hoidma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest ning kasutama otstarbekalt klubile kuuluvaid materiaalseid väärtusi.
 5. Juhtimine
  1. Klubi kõrgemaiks organiks on üldkoosolek, mis määrab klubi tegevuse suunad.
  2. Üldkoosolek on pädev lahendama kõiki klubi tegevusega seotud küsimusi.
  3. Üldkoosolek on otsusutuspädev, kui sellel on esindatud vähemalt 25% liikmeskonna häältest, mis võivad olla esindatud isikuliselt või delegeeritud esindajate kaudu.
  4. Juhul kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsutakse sama päevakorraga hiljemalt 14 päeva pärast kokku uus üldkoosolek ja see on otsustusvõimeline sõltumata esindatud häälte arvust.
   1. Üldkoosoleku otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega
  5. Korralised üldkoosolekud toimuvad igal aastal ja selle toimumise ajast ning kohast tuleb klubi liikmeid informeerida e- kirja teel või massiteabevahendite kaudu vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist.
   1. Üldkoosoleku kutsub kokku klubi juhatus ja valmistab ette juhatuse esimees.
  6. Erakorraline üldkoosolek võidakse kokku kutsuda juhatuse otsusega, kui seda soovib ühe või mitme liikme ettepanekul vähemalt 1/10 liikmeskonnast.
   1. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatuse esimees.
   2. Erakorralise üldkoosoleku toimumise ajast ja kohast teavitatakse klubi liikmeid kirjalikult või massiteabevahendite kaudu vähemalt 9 päeva ette ja näidatakse ära erakorralise koosoleku kokkukutsumise põhjus või päevakord.
   3. Juhul, kui erakorralisel koosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsutakse uus koosolek kokku 7 päeva pärast ja koosolek on sel juhul otsustusvõimeline sõltumata esindatud häälte arvust.
  7. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
   1. Põhikirja muutmine
    1. Põhikirja muutmise otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
   2. Tegevuseesmärkide muutmine
    1. Tegevuseesmärkide muutmiseks on vajalik kõigi klubi liikmete nõusolek
    2. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult
   3. Klubi juhatuse valimine, juhatuse koosseisu valitud isikutele asendusliikmete valimine (asendusliige asub täitma kohuseid, kui põhiliige ei saa või ei soovi täita temale pandud kohustusi) ja vajaduse korral nende ennetähtaegne tagasikutsumine.
   4. Juhatuse aruande ära kuulamine ja hinnangu andmine.
   5. Revidendi valimine.
   6. Klubi ühinemise, jagunemise või likvideerimise otsustamine.
   7. Klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksu määra ning tasumise tähtaja kehtestamine, aastaaruande, tegevuskava kinnitamine.
   8. Otsuseid saab vastu võtta, ilma füüsilist koosolekut kokku kutsumata. Koosoleku võib korraldada elektroonses vormis. Koosolek salvestatakse ning hääletus saab toimuda elektroonses vormis. Liikmetele saadetakse otsuste eelnõu ja antakse seitsme päevane tähtaeg oma seiskohtade esitamiseks. Otsus võetakse vastu kui oma poolt hääle on andnud üle poolte hääletanutest.
  8. Juhatus
   1. Klubi tegevust juhib üldkoosolekute vahelisel perioodil 3-5 liikmeline juhatus, mille tegevuskestus on kolm aastat.
   2. Juhatus valib enda seast esimehe ja aseesimehe ja määratleb nende tööülesanded
   3. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste täitmata jätmise või võimetuse korral klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.
   4. Juhatusel tuleb tagada üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmine. Oma tööst annab juhatus aru üldkoosolekul.
   5. Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamisseadusele ja on aruandekohuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.
   6. Juhatuse liikmel on õigus saada hüvitist ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest, mis on dokumentaalselt tõestatud.
   7. Juhatuse pädevusse kuulub:
    1. Põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine
    2. Laenu võtmine
    3. Klubi üldkoosoleku ettevalmistamine
    4. Liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine ning iga aastane õiguslike liikmete arvu fikseerimine.
    5. Sümboolika kavandite ja statuutide kinnitamine.
    6. Kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, laenude võtmine, töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine ning volikirjade väljaandmine
   8. Juhatuse koosolek
    1. Juhatuse koosoleku kutsub kokku klubi juhatuse esimees:
     1. Omal algatusel
     2. Vähemalt 1 juhatuse liikme nõudmisel
     3. Revidendi nõudmisel
    2. Juhatus käib koos mitte harvemini kui kord kvartalis
    3. Juhatus on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb 2/3 juhatuse liikmetest
    4. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel võrdselt poolt ja vastuhäälteks on otsustav juhatuse esimehe hääl
  9. Revident
   1. Klubi kontrollorgan on revident kes valitakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks
   2. Revident teostab kontrolli klubi tegevuse, eelkõige finantsmajandusliku tegevuse üle. Revident omab juurdepääsu klubi dokumentatsioonile ning tal on õigus nõuda selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks. Revident viib läbi vähemalt 1 revisjoni enne aastaaruande kinnitamist juhatuse koosoleku poolt. Selleks koostab revident revisjoniaruande
 6. Majandustegevus
  1. Klubi majandustegevus tuleneb käesoleva põhikirja ülesannete täitmisest ning peab vastama Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele.
  2. Klubi vahendid ja vara tekib:
   1. sisseastumis- ja liikmemaksudest
   2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, riiklikest toetustest või toetustest piirkondlikelt ja rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja ühendustelt.
   3. klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamlepingutest, loteriidest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust ning muudest laekumistest.
  3. Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile. Klubi võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata või anda tasuta kasutamiseks) juhatuse otsusega.
  4. JEO ja MM võistlustel osalevale Säde liikmele makstakse toetust, kui isik on olnud klubi liige ning tasunud liikmemaksu (kohatasu) minimaalselt 12 kuud.
  5. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamisaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kolme kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Kinnitatud aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
 7. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine
  1. Klubi ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimub klubi üldkoosoleku otsuse alusel ja sellest peab osa võtma vähemalt 2/3 liikmete arvust.
  2. Klubi ühinemise, jagunemise või likvideerimise otsus võetakse vastu, kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekust osavõtjatest.
  3. Klubi likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara ja vahendid sarnase eesmärgiga tegutseva juriidilise isiku valdusse.

 

Mittetulundusühing Koerteklubi Säde põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 28. mail 2008.a ning muudetud märts 2023.a.
Asutajad:
Jaanus Järva
Külli Praakli
Kalvo Kriisk